moldybluecheesecurds 2

Wednesday, July 18, 2007

How the press #^%&#$%ed up Iraq

Bill Moyers of PBS has a stellar piece of journalism on how the mainstream press gave President Bush a complete pass in the run-up to the Iraq War. From its blind acceptance of the WMD discussion to zealous flag-waving, the media missed many of the big signs that this war was no "mission accomplished."

Check out the video here.

1 comment:

eddie said...

president bush say that the sadanm housin, he make the nuclear weapon in the state, pero ang sabi ng iba ay si president bush ay mayrong kailangan kunin ng state na yon, isa dito ay ang oil. sapalagay ko tama sila, dapat bang makialam sa kulo kong wala ikaw kailangan....para sa akin dapat tayong magmahalan para sa isang kapayapaan......